Algemene voorwaarden
Op de overeenkomst tot energetische behandeling aan mens en/of dier, diensten en/of levering van artikelen door De Nieuwetijdshoeve, zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Energetisch werkende Praktijk De Nieuwetijdshoeve: De praktijk, de daarin werkzame therapeuten Hans en Marion van de Langerijt, gevestigd in Biezenmortel N.Br.

Patiënt : Het voor een behandeling aangeboden dier dan wel ingeval van een aangeboden therapie voor mensen, de mens die een behandeling aanvraagt.

Behandeling : Het (laten) doen van het verzamelen van informatie van de patiënt, de observaties en gegevens over het energiesysteem om energetische interventies te kunnen toepassen op holistische basis en/of het verlenen van enige andere diensten waarvoor bevoegd.

Behandelingsovereenkomst : Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een behandeling verzoekt en dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de praktijk om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

Cliënt : De patiënt, eigenaar en/of aanbieder van de patiënt.

Artikel A: Patiëntenbehandeling

1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de patiënt voor behandeling aan De Nieuwetijdshoeve door de cliënt, dan wel zijn vertegenwoordiger of houder van het dier, hoe ook genaamd, wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de praktijk. De aanbieding van de patiënt kan mondeling, telefonisch, via email en/of fysiek geschieden.
2. Van acceptatie is sprake zodra De Nieuwetijdshoeve een aanvang neemt met de behandeling, dan wel een datum en/of tijdstip voor behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan een behandeling en De Nieuwetijdshoeve heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
4. Indien de aanbieder niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de eigenaar is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen in geval de eigenaar de volmacht betwist.
5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de in de praktijk werkzame therapeuten.
6.De Nieuwetijdshoeve heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een haar aangeboden patiënt en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de praktijk van mening is dat behandeling van de patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de praktijk van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de patiënt is.
7. In bijzondere gevallen kan de praktijk de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de praktijk te maken kosten voor de behandeling dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
8. De behandelingsovereenkomst verplicht de praktijk uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De praktijk is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf
bepaald en/of voorzien resultaat.
9. Met wensen van de cliënt wordt rekening gehouden tenzij dat naar oordeel van de behandelende therapeut niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen De Nieuwetijdshoeve dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
10. Op uitdrukkelijke wens van de cliënt wordt de behandeling voortijdig beëindigd , mits de cliënt hierover tevoren met de behandelende therapeut overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de therapeut de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
11. Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is de cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde : alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde
tijd, ruimtes, apparatuur, goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de patiënt of cliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen.
12. De therapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien :
* Het vertrouwen tussen therapeut en cliënt op zo ernstige wijze is verstoord dat de therapeut geen werkbare situatie meer aanwezig acht.
* De Nieuwetijdshoeve van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
* Cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
* De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.
13. De praktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan cliënt behoeft te worden medegedeeld.

Artikel B: Betaling

1. De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de praktijk. De meest voorkomende tarieven staan op de website vermeld.
2. Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen dienen door een therapeut en de cliënt te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden.
3. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen. De kosten van nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van cliënt.
4. De betaling is verschuldigd: Primair contant terstond na de behandeling. Naar keuze van De Nieuwtijdshoeve kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum.
5. Mocht cliënt niet terstond kunnen of willen betalen en de praktijk is om haar motiverende redenen niet bereid een factuur uit te reiken, dan zal De Nieuwetijdshoeve gebruik kunnen maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de eigendommen van de cliënt en/of de goederen, onder zich houden.
6. In bijzondere gevallen – ter beoordeling van de praktijk – kan een betalingsregeling overeengekomen worden. Bij een betalingsregeling worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht aan de cliënt.
7. De cliënt is ten alle tijden verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van en door cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering in geval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de cliënt.
8. Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door De Nieuwetijdshoeve is de cliënt het verschuldigde bedrag verplicht te voldoen en is daarnaast tevens minimaal vijf euro administratiekosten per aanmaning verschuldigd. Op de cliënt rust de plicht adreswijzigingen betreffende het factuuradres tijdig door te geven aan de praktijk.
9. Indien tot incasso al dan niet via of door derden moet worden overgegaan, is de cliënt naast het in artikel B sub 8 verschuldigde bedrag gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incasso kosten bedragen tenminste 15 procent van het verschuldigde met een minimum van 50 euro, alsmede de wettelijke rente.

Artikel C: Overige Bepalingen

1. Het is de cliënt niet toegestaan om andere ruimten dan die voor hem bestemt, te betreden zonder voorafgaande toestemming van de holistische praktijk.
2. Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.
3. De praktijk is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien cliënt dit al dan niet middels een schriftelijke verklaring van een ter zake des-
kundige aannemelijk heeft weten te maken.
4. De cliënt is verplicht om de door de praktijk te verrichten prestatie, behandelingen en/of te leveren artikelen/goederen onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cliënt dient klachten over de verrichte diensten, behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden, mondeling kenbaar te maken. Deze mondelinge aanzegging dient uiterlijk binnen 7 dagen door de cliënt bevestigd te worden. Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de praktijk terzake enig gebrek of onvolkomenheid.
5. Indien de praktijk de klacht over de behandeling, de prestatie en/of de geleverde goederen gegrond acht, heeft de praktijk ten alle tijden het recht en dient de cliënt in de gelegenheid gesteld te worden om :
* indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten.
* Indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is of;
* het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van De Nieuwetijdshoeve.
6. Indien de praktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid ten alle tijden beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de therapeut in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
7. Op alle behandelingsovereenkomsten tussen De Nieuwetijdshoeve en de cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de praktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.